/ پاسخ گوی تمام وقت شما / ۰۹۱۲۰۲۴۰۱۱۹
سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳

نکته های مهم در خرید خانه-۳

درهرقرارداد چند نکته اساسی  به عنوان ارکان آن قرارداد وجود دارد که بدون آنها قراردادها مبهم و بدون اعتباراست.

 

۱– نام و هویت متعاملین

درهرقرارداد نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، آدرس صحیح و تلفن، دو طرف قرارداد اعم ازخریدار یا خریداران، فروشنده یا فروشندگان، موجر، موجران، مستاجر یا مستاجران، کارفرمایان، پیمانکاران و… می بایست به طوردقیق نوشته شود.

۲- مورد معامله

 درتمام قراردادها نوشتن دقیق مورد معامله ضروری واجباری است. به خصوص درکلیه قراردادهای مربوط به معاملات املاک درج پلاک ثبتی (شامل شماره های اصلی، فرعی، قطعه) آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمام مشخصات مندرج در سند مالکیت لازم الاجرا است. به نحوی که بدون درج  مورد معامله اصولا قراردادها اعتبار ندارند.

۳- مدت مورد معامله

 درکلیه قرارداد ها مدت انجام شدن فرایند معامله حتما می بایست روشن ودقیق نوشته شود. تا درصورتی که مدت قرارداد به پایان برسد و دوطرف به تعهدات خود عمل نکنند بر اساس دیگربندها عمل یا تصمیمات دیگری براساس توافق های معامله کنندگان گرفته شود.

۴– قیمت مورد معامله

ازارکان مهم هرقرارداد قیمت مورد معامله است. به طوری که درصورت درج نشدن قیمت مورد معامله درهرقرارداد به خصوص مبایعه نامه، اجاره نامه، قرارداد خرید و فروش هرنوع کالایی، آن سند یکی ازمهمترین اصول لازم را ندارد.

مواردی که  توضیح داده شد اصول وارکان تنظیم هر سند برای خرید و فروش و نقل وانتقـال است.  موارد بسیاری نیز وجود دارد که لازم است رعایت و در سند نوشته  شود. از جمله تاریخ نوشتن یا امضاء هرسند، ملحقات و متعلقات دیگر مورد معامله. مانند شماره های پرونده قبض های برق، آب، تلفن، گاز که دلیل بر وجود این متعلقات همراه مورد معامله است.  ذکر مواردی مانند انباری، پارکینگ اختصاصی (در صورت موجود بودن)، درج میزان پیش پرداخت، نوع و دوره های پرداخت قیمت مورد معامله وهرنوع توافق ها و شروط دیگری که درانجام معامله تاثیر دارد ومعمولا در بخشی از سند تحت عنوان ملاحظات نوشته می شود.
از موارد دیگری که درزمان عقد هرقرارداد یا بیع و یا تنظیم اسناد اجاره و… می بایست  لحاظ شود اطمینان یافتن ازمواردی است که در زیر آمده است .

۵-مورد معامله مستحق الغیر نباشد

 یعنی آنچه به معـرض معامله قرارداده شده بدون معارض باشد. و شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر مالکیتی از هیچ نوع درآن نداشته باشند. مانند آنکه در پاره ای موارد سند مالکیت در دست اشخاص است اما درنهاد های دیگری مانند اداره اوقاف سوابقی از وقف موضوع مورد نظرموجود است . یا درمواردی که درسند مالکیت درج شده تمام ششدانگ عرصه ملک به مساحت ….. می بایست اطمینان داشت  برای اعیانی همان ملک مالکیت جداگانه ای وجود نداشته باشد.  و دقت شود در زمان اقدام به خرید یا اجاره متصرف دیگری غیراز فروشنده یا موجر مورد را در تصرف نداشته باشد. همین طور دقت شود مورد معامله در وثیقه هیچ نهادی اعم از بانکها، قوه قضائیه، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نباشد.

۶-هویت مورد معامله دقیقا شناسایی شود

یعنی اگر مورد معامله و اسناد مربوطه  به رویت متعامل رسید دقت شود آنچه دیده شده همان است که در پایان معامله به متعامل واگذارخواهد شد. (در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد محل تحقیق شود که پلاک ثبتی مندرج در سند متعلق به همان ملک رویت شده است یا خیر.)

۷-وضع و توان مالک برای انجام دادن معامله به دقت بررسی شود

 منظور از وضعیت مالک، سن، سلامت ظاهری، نداشتن  زوال عقل و دارا بودن اختیار کامل مالک برای  تصمیم گیری است. در اکثر معاملاتی که یک مالک همراه با تعداد کثیری از اقوام و دوستان خود درجلسات اولیه شرکت  و افراد غیرمسئول درامــور مرتبط مداخله می کنند پایان خوشی برای آن متصور نخواهد بود. منظوراز تـوان مالک، امکان انجام دادن معامله توسط وی است. (توصیه می شود، ممنوع نبودن معاملات مالک توسط ارگانهای دولتی احراز شود سپس اقدامات بعدی صورت گیرد)